Regulamin

REGULAMIN AKADEMI LWA

 

Niniejszy REGULAMIN określa warunki uczestnictwa w ZAJĘCIACH organizowanych przez AKADEMIĘ LWA z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:

ZAJĘCIA – usługi o charakterze rekreacyjno-sportowym.
AKADEMIA – organizatora ZAJĘĆ „Akademię LWA”.
INSTRUKTOR – osoba prowadząca ZAJĘCIA posiadająca wymagane kwalifikacje.
UCZESTNIK – osobę odbywającą ZAJĘCIA w AKADEMI.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem ZAJĘĆ jest AKADEMIA LWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 253D zwana dalej AKADEMIĄ.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU określają obowiązki, do których przestrzegania zobowiązani są zarówno UCZESTNIK jak i AKADEMIA.
 3. AKADEMIA informuje iż mata na której odbywają się ZAJĘCIA jest monitorowana.

 § 2
Uczestnictwo w zajęciach

 1. UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po dostarczeniu zgody opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
 2. W przypadku urazów, kontuzji, problemów zdrowotnych oraz ciąży UCZESTNIK zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ZAJĘCIACH.
 3. Każdy UCZESTNIK jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w ZAJĘCIACH, którego dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Każdy UCZESTNIK przed rozpoczęciem ZAJĘĆ podpisuje oświadczenie (załącznik nr 2), w którym oświadcza, że:
  • dobrowolnie zgłasza swoje uczestnictwo w ZAJĘCIACH,
  • stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach, nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów walki i treningów wytrzymałościowych,
  • zapoznał się z regulaminem AKADEMII, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać,
  • zobowiązuje się do zapłacenia za ZAJĘCIA kwoty podanej w cenniku, zamieszczonym na stronie internetowej AKADEMII,
  • jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie będę rościć prawa do organizatorów i prowadzących o odszkodowanie w przypadku jakiekolwiek szkody powstałej w trakcie trwania ZAJĘĆ,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby AKADEMI, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku, poz. 883).

§ 3
Organizacja przebiegu zajęć

 1. ZAJĘCIA prowadzone są na macie przy ul. Górczewskiej 253D na Warszawskim Bemowie lub na sali gimnastycznej.
 2. ZAJĘCIA prowadzą wykwalifikowani INSTRUKTORZY z aktualnymi uprawnieniami.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej AKADEMI z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.
 4. Dni o których mowa w ust.3, w których wypadały ZAJĘCIA, odrabiamy w ustalonych przez AKADEMIĘ terminach.
 5. Zajęcia indywidualne (trening personalny) odbywają się w terminach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy UCZESTNIKIEM a INSTRUKTOREM.
 6. W ZAJĘCIACH uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie.
 7. Noszenie w czasie trwania ZAJĘĆ pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków czy łańcuszków jest surowo zabronione.
 8. Na ZAJĘCIACH UCZESTNICY ćwiczą na boso w stroju klubowym.
 9. UCZESTNICY przed wejściem na matę są zobowiązani do pozostawienia obuwia w wyznaczonym miejscu.
 10. Każde wyjście z sali podczas trwania ZAJĘĆ wymaga zgody INSTRUKTORA.
 11. W celu zachowania higieny UCZESTNICY zobowiązani są do używania własnych ręczników podczas korzystania z saumy i pryszniców.
 12. AKADEMIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza salą treningową.
 13. Zabrania się używania wyposażenia sali sportowej niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4
Wpisowe, opłaty

 1. Przed rozpoczęciem ZAJĘĆ, UCZESTNIK zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej opłaty stanowiącej wpisowe w kwocie zależnej od rodzaju ZAJĘĆ:
  • dzieci 3-5 lat 60 zł,
  • dzieci 6-12 lat 100 zł,
  • sporty i sztuki walki 150 zł,
  • crossfit/kettlebells 100 zł.
 2. Po wniesieniu opłaty, o której mowa w ust.1 AKADEMIA zapewnia UCZESTNIKOWI strój klubowy zależny od rodzaju ZAJĘĆ:
  • dzieci 3-5 lat otrzymają czarne spodenki i koszulkę z nadrukiem AKADEMI,
  • dzieci 6-12 lat 100 otrzymają czarne kimono, pas biały oraz naszywkę AKADEMI,
  • UCZESTNIK ćwiczący sporty/sztuki walki otrzyma spodenki i koszulkę firmową z rashguardu lub czarne kimono z naszywką AKADEMI,
  • UCZESTNICY zajęć crossfit/kettlebells otrzymają koszulki firmowe z rashguardu.
 3. Osobom, które spełniają warunki określone w § 2, AKADEMIA oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych, personalnych oraz karnetów.
 4. Ceny ZAJĘĆ, o których mowa w ust.1 oraz wszelkich zniżek, reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie internetowej.
 5. Opłata za trening jednorazowy uprawnia do korzystania z jednego rodzaju wykupionych ZAJĘĆ.
 6. Opłata za ZAJĘCIA nie podlega zwrotowi w części lub w całości, niezależnie od ilości wykorzystanych ZAJĘĆ, a także nie zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
 7. Płatność za ZAJĘCIA powinna nastąpić najpóźniej przed pierwszym treningiem w kolejnym miesiącu (nie dotyczy karnetów okresowych, treningów jednorazowych i personalnych).
 8. Wpłaty dokonujemy gotówką u INSTRUKTORA lub przelewem na konto AKADEMI, nr rachunku 71 1160 2202 0000 0001 8185 4544.
 9. Dokonanie pierwszej opłaty za ZAJĘCIA oznacza akceptację REGULAMINU.

§ 5
Rezygnacja, wykluczenie z zajęć

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w ZAJĘCIACH z dowolnego powodu innego niż opisany w § 3, ust.6 zwrotu wniesionej wpłaty dokonuje się na indywidualnych warunkach ustalanych bezpośrednio pomiędzy INSTRUKTOREM a UCZESTNIKIEM.
 2. W przypadku naruszenia zapisów § 3, ust.5 UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Naruszenie zapisów § 3, ust.6 uzasadnia pozbawienie UCZESTNIKA możliwości dalszego udziału w ZAJĘCIACH, bez zwrotu poniesionych kosztów.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie opiekunów prawnych
Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika