Zajęcia personalne

REGULAMIN
KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET I DZIEWCZĄT

 

Niniejszy REGULAMIN określa ogólne warunki uczestnictwa w KURSIE SAMOOBRONY DLA KOBIET z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:

KURS – kurs samoobrony dla kobiet,
AKADEMIA – organizatora KURSU „Akademię LWA”,
UCZESTNIK – osobę płci żeńskiej uczestniczącą w KURSIE.

§1
§2
§3
§4
§5
Pobierz
  1. Organizatorem KURSU jest AKADEMIA LWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 253D.
  2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU określająobowiązki, do których przestrzegania zobowiązani są zarówno UCZESTNIK jak i AKADEMIA.
  3. Celem KURSU jest nabycie przez UCZESTNIKÓW umiejętności właściwego reagowania i stosowania poznanych technik samoobrony w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osobistego czyli zapewnienie ochrony przed przemocą fizyczną.
  1. UCZESTNIKIEM może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po dostarczeniu zgody opiekunów prawnych (załącznik nr 1).
  2. W przypadku urazów, kontuzji, problemów zdrowotnych oraz ciąży UCZESTNIK zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w KURSIE.
  3. Każdy UCZESTNIK jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania KURSU, którego dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. Każdy UCZESTNIK przed rozpoczęciem KURSU podpisuje oświadczenie (załącznik nr 2), w którym oświadcza, że:
   • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w KURSIE oraz bierze w nim udział na własną odpowiedzialność,
   • zobowiązuje się do zapłacenia całej kwoty należnej za udział w KURSIE,
   • zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje,
   • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku, poz. 883).
  1. Zajęcia w ramach KURSU będą realizowane na macie przy ul. Górczewskiej 253D na Warszawskim Bemowie.
  2. Treningi prowadzić będzie instruktor samoobrony.
  3. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w soboty lub niedziele w godzinach od 11.00 do 14.00.
  4. Program KURSU zamieszczony zostanie na stronie internetowej AKADEMI.
  5. Na zajęciach UCZESTNICY ćwiczą na boso w stroju sportowym – dres lub spodnie długie i koszulka.
  6. Obecność na zajęciach podczas KURSU jest obowiązkowa.
  7. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie.
  8. Zabrania się używania wyposażenia sali sportowej niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  9. Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający, po odbyciu którego każdy UCZESTNIK otrzyma dyplom ukończenia KURSU.
  1. Koszt KURSU wynosi 300 zł.
  2. Wpisowego w kwocie 100 zł, dokonać należy przed rozpoczęciem KURSU.
  3. Kwota, o której mowa w ust.1 uiszczona zostaje w całości lub w ratach.
  4. Ostatecznej wpłaty (całości lub pozostałości) należy dokonać na pierwszych zajęciach przewidzianych w programie KURSU z zastrzeżeniem ust.2.
  5. Wpłaty dokonujemy gotówką lub przelewem na konto AKADEMI, nr rachunku 71 1160 2202 0000 0001 8185 4544.
  1. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie z dowolnego powodu innego niż opisany w § 3, ust.6 zwrotu wniesionej wpłaty dokonuje sięna następujących warunkach:
   • pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia KURSU przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty,
   • pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia KURSU przysługuje zwrot wpłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty,
   • pisemnego zgłoszenia rezygnacji po terminie rozpoczęcia KURSU nie przysługuje zwrot wniesionej wpłaty.
  2. W przypadku naruszenia zapisów § 3, ust.5 UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
  3. Naruszenie zapisów § 3, ust.6 uzasadnia pozbawienie UCZESTNIKA możliwości dalszego udziału w KURSIE, bez zwrotu poniesionych kosztów.
 • załącznik nr 1 – oświadczenie rodziców

  załącznik nr 2 – oświadczenie uczestniczki KURSU